Faaliyetler

Derneğimiz , sokak hayvanlarının korunmasına ve sağlıklarına  ağırlık vermek amacıyla oluşturduğumız WhatsApp ihbar hattımızda  kazalı, yaralı veya bakıma muhtaç dostlarımızın ilk olarak  tedavilerinin gerçekleştirilmesi daha sonra barınağımıza yerleştirerek tedavilerini takip edip sağlıklarını kavuşmalarını gerçekleştiriyoruz.

Derneğimizin önem verdiği diğer bir alan ise , beslenme. Sokakta yaşayan canlarımızın beslenme faaliyetlerini gerçekleştirirken sadece gerekli besini almalarını sağlamayıp dostlarımızın sağlık kontrollerini de gerçekleştirerek ihtiyaç dahilinde tedavilerini yapıp beslenme alanlarına kulübe yerleştirerek takibini de bu şekilde kolaylaştırmış oluyoruz…

Derneğimiz  sahipli ya da sokakta yaşayan şiddete, işkenceye, tecavüze ve kötü muameleye uğrayan , öldürülen hayvanlar hakkında  onların yaşam haklarını savunmak amacıyla ve dostlarımızın bu tür durumları yaşamasının önüne geçmek ve onları kurtarmak için yasal girişimler yapmaktadır.

1) Hayvan hakları konusunda yazılı, görsel tanıtım faaliyetleri yapmak.

2) Dernek faaliyetleri ile ilgili eğitim toplantıları, seminerler, konferanslar düzenlemek.

3) Hayvan hakları alanında faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

4)  Doğal yaşam alanlarının ve ekosistemlerin korunması için çeşitli çalışmalar yapar.

5) Barınaklar kurarak kimsesiz hayvanların ve doğal hayattan gelen yardıma muhtaç hayvanların bakımlarını       sağlamak

6) Hayvan haklarını korumaya yönelik projeleri hazırlamak, bu projeler için destek aramak ve bulmak ve bu projelerin gerçekleşmesine katkıda bulunmak.

7) Hayvan haklarını savunan bir ortam ve anlayış oluşmasına katkıda bulunmak için belediyerlerle ve belediyienin barinaklariyla ve i birimleriyle nezdinde girişimlerde bulunmak.

8) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü ihtiyarcları, arac ve malzemelerini temin etmek,

.9) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak

10) Hayvan hakları ile ilgili alanlarda eğitim çalışmaları ve uygulamaları yapmak 

11) Doğal hayatı desteklemek ve kamuoyunu bilinçlendirmek için doğal yaşam ortamlarının oluşacağı parklar ve ormanlar kurmak. Bu amaç için fidanlıklar oluşturmak.

 12)  Barınaklar kurarak yardıma muhtaç canlıları korur.

13) Amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek için gerekli arsa, bina, kamp, kulüp, lokal, sosyal tesisler gibi taşınmaz malları satın alır, kiralar, her türlü aynì ve şahsi hakları tesis eder veya ettirir. Her türlü inşaatı yaptırır, taşınır mallar ve haklar satın alabilir. Sulak alan, orman, barınak, fidanlık, park ve bu amaçlara yönelik olarak kullanılmak üzere arazi tahsisi kabul eder ve/veya satın alır

 14) Dernek  faaliyetlerinin Dernek  panosunda sergilenmesini sağlamak.

 15) Hayvanların yasalarla korunmalarını temin edici çalışmalar yapar.Yurt çapındaki muhtelif yerlerde sahipsiz, bakıma muhtaç hayvanlara barınaklarda evinde veya sokaklarda gönüllü olarak bakabilecek kendileri de yardıma muhtaç kişilere havyan bakımını ve sevgisini teşvik etmek amacıyla her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak

16) Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi süreli ve süresiz yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

 17) Gerekli izinler alınmak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında faaliyetlerde bulunmak ve bağış kabul etmek,

 18) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

 19) Dernegin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

20) Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilik açmak. Bu işlerin yapılması ve yürütülmesi esnasında gerekli Komisyonlar kurmak. Bu yerler her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabileceği gibi bu yerlerde de her türlü ayni ve nakdi yardım yapabilir.

21) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

22) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açmak. Bu işlerin yapılması ve yürütülmesi esnasında gerekli Komisyonlar kurmak. Bu yerler her türlü ayni ve nakdi yardımlarda bulunabileceği gibi bu yerlerde de her türlü ayni ve nakdi yardım yapabilir.

23)  Doğal afetlerden olumsuz etkilenen, bulundukları yaşam alanından uzaklaşan, yaralanan, sahipsiz kalan bütün hayvanlari koruma altına almak.

Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir. Dernek; Hayvan haklarının savunulması, hayvanların beslenme, barınma ihtiyaçlarının giderilmesi. Hasta ve engeli hayvanlari koruma ve yasam alani yaratmak.